Ochrana osobních údajů

Provozovatel

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie, přičemž v maximální možné míře dbá na ochranu soukromí dotčených osob a na ochranu osobních údajů.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí činnosti provozovatele. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování by svým klientům příp. ostatním dotknutým osobám nemohl poskytnou svoje služby anebo splnit svoje zákonné povinnosti v požadovaném rozsahu.

Základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožnuje zpracovávat údaje na základě právních základů. Ke zpracování osobních údajů dochází především na základě právních předpisu (teda bez souhlasu dotčené osoby) anebo na základě souhlasu dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovat Vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti anebo splnění našich povinností. Základem pro takovéto zpracování Vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnosti (službu) jestliže neexistuje zákonný důvod na zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě Vámi uděleného souhlasu.

Zveřejňování údajů třetím stranám

Námi zpracovávané osobní údaje mohou být zpracovávané i třetími stranami, za předpokladu, že je toto nevyhnutelné pro splnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům, poskytování našich služeb anebo splnění našich povinností. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručený vysoký standard ochrany vašich osobních údajů.

Nakládání s osobnímu údaji

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně anebo s využitím elektronických systémů. Byla přijata všechna potřebná a nevyhnutelná opatření nejen technického, ale i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší

Práva dotknuté osoby

Dotčená osoba má právo:

  1. Požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby

  2. Na opravu anebo vymazání, anebo omezení zpracování osobních údajů

  3. Namítat zpracování osobních údajů

  4. Na přesnost osobních údajů

  5. Podat stížnost nebo návrh k prověření dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  6. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat

Jsme povinni bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, jakmile takovéto porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Jakékoliv otázky související s ochranou Vašich osobních údajů nám můžete poslat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Účinnost od: 1.3.2019