Etický kodex společnosti

Zetor Engineering, s.r.o., vědom si důležitosti etického chování v hospodářských i mezilidských vztazích a v rámci zabezpečení prevence proti nekalému či protizákonnému jednání, včetně vyvarování se případné trestněprávní odpovědnosti společnosti, přijímá tento Etický kodex:

Nulová tolerance neetického a protiprávního jednání:

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. vyznává vysoké mravní hodnoty a zásady a klade důraz na dodržování právních předpisů a zákonných norem, z tohoto důvodu netoleruje žádné protiprávní, neetické či nekalé jednání. Každý zaměstnanec je povinen pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností a vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohl ohrozit oprávněné zájmy společnosti Zetor Engineering, s.r.o. a to jak její majetek, tak její dobou pověst.

Ochrana dobrého jména a dobré pověsti:

Společnost Zetor Engineering, s.r.o. je společnost, která má zájem budovat a udržovat svoji dobrou pověst a dobré jméno. Vedení společnosti a zaměstnanci dbají na to, aby svým jednáním napomáhali k vytváření dobrého jména a pověsti a vyvarují se jakémukoliv jednání, které by mohlo dobré jméno společnosti ohrozit, nebo poškodit a zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu svého zaměstnávání a které v zájmu společnosti není možné sdělit třetím osobám.

Závaznost Etického kodexu:

Etický kodex Zetor Engineering, s.r.o. je závazný nejen pro zaměstnance, ale jeho dodržování bude vyžadováno i od obchodních partnerů Zetor Engineering, s.r.o.

Zaměstnanci vykonávají veškeré svoje rozhodnutí při plnění svých pracovních povinnosti ve prospěch a v souladu s nejlepšími zájmy Zetor Engineering, s.r.o. Zaměstnanci nesmí při výkonu své práce zohledňovat osobní zájmy či prospěch na úkor zájmu a prospěchu společnosti. Zaměstnanci nepřijmou či neposkytnou dar či pohoštění, které by mohlo do budoucna vytvářet závazek vůči původci daru nebo pohoštění, nebo jen zdání takového závazku, se zohledněním zdravého rozumu, místních zvyklostí či praxe.

Účinnost od: 1.3.2019